Usluge ekosustava

Pod pojmom usluge ekosustava podrazumijevaju se takve vrste usluga koju pruža priroda besplatno, a čovjek ih koristi. Primjeri takvih usluga su oprašivanje biljnih cvjetova od strane kukaca, prirodno filtriranje oborinskih voda, raspoloživost riba u akvatičkim ekosustavima.

Iako na stručnim i znanstvenim temeljima, prirodne znanosti, zaštita okoliša i prirode te održiv razvoj danas su još uvijek prilično udaljeni od prosječnog stanovnika. Primjerice, močvare su mjesta izrazito velike biološke vrijednosti, ali također mnogo pružaju ljudima; primjerice, prirodna su obrana od poplava. No još uvijek neki političari koriste se pojmom močvara u negativnom značenju. Slično je i s pojmom krš. Ljudi još uvijek robuju predrasudama o zaštiti prirode kao zapreci gospodarstvu, jer ne znaju za mnoge ekonomske koristi od očuvane prirode. To su tzv. usluge ekosustava, a znanstvenici su izračunali da u Europskoj uniji priroda pruža koristi u vrijednosti od 300 milijardi eura!

Možda najbolji primjer za usluge ekosustava su rijeke i njihova poplavna područja. One pružaju brojne vrijedne koristi kao što su zalihe pitke vode, zaštita od poplava, proizvodnja drvne mase, proizvodnja ribe i staništa za divljač, ali također osiguravaju staništa mnogim biljnim i životinjskim vrstama, a potencijalno se područje može koristiti i za ekoturizam. Nove znanstvene spoznaje brišu poplavnim područjima status bezvrijednog zemljišta, ističu njihovu vrijednost za održanje biološke raznolikosti, ali i koristi za ljude. Tako je očuvana poplavna nizina ujedno najbolja obrana od poplava.

Močvarna područja mogu pohraniti goleme količine vode iz Drave i Dunava. Ta bi suvišna voda inače mogla poplaviti naselja, što se već događalo u Srednjoj Europi, gdje su rijeke regulirane. Tako je Kopački rit uspješno i bez štete mnogo puta upio suvišnu vodu moćnog Dunava, a istodobno se održava biološka raznolikost. Na taj način, osim što izbjegavamo štetu, ne moramo ulagati samo u skupe hidrotehničke sustave.

Da bi odredili vrijednost usluga ekosustava rijeke Drave, Državni zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) napravili su Studiju o vrednovanju usluga slatkovodnih ekosustava. Primjerice, kao zaštita od poplava vrijednost prirodnih poplavnih područja procijenjena je na 5020 američkih dolara po hektaru na godinu, odnosno to je besplatna usluga i ušteda od 5020 američkih dolara po hektaru za zaštitu od poplava.

Osim uloge retencija za vrijeme poplava, močvarna područja su i prirodni pročistači vode. Dok poplavna voda stoji, močvarne biljke, primjerice trska, iz nje „izvlače onečišćenje“ i tako je pročišćuju. Iz vode se tako smanjuju količine fosfatnih i dušičnih spojeva i ostalih sintetskih tvari, osnovnih elemenata umjetnih gnojiva u poljoprivredi. Tako pročišćena voda polako se cijedi u podzemlje, odakle se u konačnici dobije kvalitetna voda za piće. Močvarne biljke također uklanjaju toksične tvari i štetne bakterije.

Uz to, poplavna šuma “prilagođena” je eroziji, jer pionirske vrste drveća, poput vrbe, rastu vrlo brzo te obnavljaju šumu u jednom desetljeću, što poplavnoj nizini daje i antierozivnu ulogu. Za ribiče je važno da šarani i druge vrste ribe dolaze iz rijeke u poplavljenu nizinu da bi se mrijestili. Vodena vegetacija i smanjena brzina vode pogodni su za razmnožavanje i odlaganje jaja. Poplavna nizina stoga predstavlja goleme jaslice za riblju mlađ. Kad odraste, riba se vraća u rijeku.

Mnoge usluge ekosustava objašnjene su u ovom filmu

Dok su koristi od očuvane rijeke poput prirodne obrane od poplava ili samopročišćavanja vode vrlo važne, lokalno stanovništvo također ima izravne koristi od očuvane poplavne nizine na održiv način. Turizam je jedna od opcija, a mnogi krajevi danas žive od prirode. Izvrstan primjer su Plitvička jezera. Važno je samo osigurati da turizam ne ugrozi temeljni prirodni fenomen.

Šume nam također mnogo pružaju. Šumarska struka naziva usluge ekosustava općekorisnim funkcijama šuma. Najvažnije od njih svakako su drvna masa i drvna industrija, pročišćavanje vode, zaštita zemljišta i prometnica od erozije, bujica i poplava, povoljan utjecaj na vodni režim i podzemne vode, povoljan utjecaj na plodnost tla i poljodjelsku proizvodnju, zaštita i razvoj čovjekova okoliša, stvaranje kisika i pročišćavanje atmosfere, upijanje CO2 i ublažavanje klimatskih promjena, rekreativna, turistička i zdravstvena funkcija, utjecaj na faunu i lov.

Usluge ekosustava treba uvijek imati na umu kad je riječ o razvojnim projektima, jer njihovu potrebu vidimo tek kad je prekasno. Klimatske promjene izvrstan su pokazatelj za to, a očuvana prirodna područja su regulatorni sustavi.

O autoru
Goran Šafarek
Goran Šafarek
Goran Šafarek je fotograf, snimatelj, biolog, autor i avanturist. Sudjelovao je u brojnim stručnim i znanstvenim projektima u Hrvatskoj i svijetu, objavio je više od stotinu članaka u popularno-znanstvenim časopisima poput National Geographica i Meridijana, snimio nekoliko dokumentarnih filmova te objavio nekoliko knjiga.
Više o autoru...